هیچگاه تعهدات قراردادی خود را ساده نپندارید . برای مثال اگر برای پرداخت ثمن معامله چک داده اید نمیتوانید بر مبنای عدم تحویل گرفتن مبیع،چک خو دا پاس نکنید. حتی ممکن است ضمانت اجرای قراردادی برگشت خوردن چک شما ، به مراتب بزرگتر از ضمانت اجرای عدم تحویل مبیع باشد . در چنین مواقعی حتما قبل از هر گونه اقدامی با وکیل خود مشورت نمایید.تا از هر گونه تبعات احتمالی در آینده در امان باشید.

 

 

در قرارداد ذکر کنید که چک یا سفته بدل از اصل تعهد به پرداخت ثمن نیست. و فروشنده میتواند بر اساس خود قرارداد نیز اقدام به مطالبه ی ثمن کند. زیرا ممکن است چک یا سفته مفقود شود و در اینصورت اگر بخواهید بر اساس خود قرارداد اقدام کنید ممکن است دادگاه نپذیرد و حق شما را منحصر در مطالبه بر اساس خود چک یا سفته بداند.

 

 

بر خلاف آنچه در لفظ عامه مردم شایع است سکوت علامت رضا نیست. حتما نسبت به اخذ رضایت طرف معامله اقدام نمایید.حتی بهتر است این رضایت بصورت مکتوب باشد.البته رضایت شفاهی هم به اندازه‌ی رضایت کتبی ارزش قانونی دارد.اما اثبات رضایت شفاهی مشکل تر است.

  دانستنی های حقوقی