زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

تقسیط جزای نقدی

۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۲۱:۰۴:۳۳ | 653 بازدید

تقسیط جزای نقدی
 جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است كه به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها...

ادامه مطلب

  کیفری