بسمه تعالی

به : اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ............................

از :

موضوع : بخشش جرایم مالیاتی موضوع ماده ..... قانون...

  سایر